Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

NAV-kurs

Fondens NAV-kurs är värdet på en fondandel. NAV-kursen är lika med fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde är summan av de tillgångar och skulder som fonden har. Fondens värde beräknas på gällande marknadsvärden (sista betalkurs eller senast noterade köpkurs). 

NAV-kurs  
2017-11-23   16,39
Avkastning* I år 1 år 3 år 5 år
Aktiespararna Topp Sverige 13,7 % 19,3 % 31,2 % 88,9 %
OMXS30GI (inkl. utd.) 13,9 % 19,5 % 32,1 % 91,3 %
OMXS30 10,2 % 15,6 % 18,3 % 58,9 %

*Tabellen uppdaterad per 2017-10-31 (NAV-kursen är justerad för utdelning)

Skillnaden mellan Aktiespararna Topp Sveriges och index avkastning förklaras av att aktieutdelningar inte ingår i beräkningen av index medan de ingår i Aktiespararna Topp Sveriges avkastning. Nu finns OMXS30 index inklusive utdelningar med kortnamnet OMXS30GI. Aktiespararna Topp Sveriges avkastning kommer i fortsättningen även att jämföras med OMXS30GI vilket i högre grad visar hur nära Aktiespararna Topp Sverige följer index.

 

  Graf ATS 20171031

 Grafen uppdaterad per 2017-10-31

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.