Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Investera i hög direktavkastning

Aktiespararna Direktavkastning är en unik indexfond som investerar i aktier på Stockholmsbörsen med hög direktavkastning. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 15 Index (SIXDIV15SWGI). Detta index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen med högst direktavkastning. För att ingå i indexet måste aktierna vara bland de 40 mest omsatta i SIX60 index. Därefter väljs de 15 aktier som uppvisar den högsta viktade direktavkastningen de senaste tre åren. Direktavkastningen viktas enligt följande; årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent.

Varje år, i mars, revideras index av indexägaren SIX AB, och då även aktieinnehavet i fonden. Vid revideringstillfällena ingår alla bolagen med lika vikt.

Aktiespararna Direktavkastnings aktieinnehav speglar innehavet i sitt jämförelseindex SIX Sweden Dividend 15. Detta innebär att ditt investerade kapital både kan minska och öka i värde i takt med hur aktierna rör sig på marknaden. Utöver detta återinvesteras aktieutdelningarna, d v s direktavkastningen i bolagen, i fondens underliggande innehav.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få en exponering mot den svenska aktiemarknadens utveckling och genom att följa SIX Sweden Dividend 15 Index kan en värdetillväxt uppnås i fonden som överensstämmer med indexet.

Aktiespararna Direktavkastning tar också ett aktivt ägaransvar, i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.