Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Skatterättslig hemvist och andra skatterättsliga frågor

Aktieinvest Fonder AB tar enbart emot kunder som är bosatta och har skattehemvist inom EU/EES. Skatterättsliga aspekter gör att Aktieinvest Fonder inte kan ta emot kunder utanför det europeiska samarbetsområdet. Det kan finnas flera anledningar till att en kund är deklarations- och/eller skattepliktig i annat land än Sverige. Det kan vara födelseort, medborgarskap, en c/o adress eller dylikt.

Den 1 april 2015 trädde lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL) i kraft. IDKL baseras på ett billateralt samarbetsavtal mellan Sverige och USA som ålägger svenska finansiella institut att identifiera sina kunder och rapportera till Skatteverket de fysiska och juridiska personer som är att betrakta som US persons och därmed är skattepliktiga i USA. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är den amerikanska lagen som ligger till grund för bestämmelserna IDKL. För mer information om FATCA hänvisas till Skatteverkets hemsida Skatteverket samt till IRS’ (amerikanska skattemyndigheten) hemsida IRS.

Med US person (amerikansk person) avses:

  • Den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt.
  • Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd (s.k. Green card). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För närmare information, se IRS hemsida.

När det kommer till juridiska personer så betraktas ett företag som US person om det är:

  • I utlandet delägarbeskattad juridisk person eller aktiebolag som är registrerat i USA.
  • En trust där domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

En US person har skyldighet att deklarera och/eller betala skatt i USA. Det åligger den enskilda personen att förvissa sig om sina skyldigheter enligt den amerikanska skattelagstiftningen genom att kontakta IRS i USA.

Har du enklare administrativa frågor avseende skattehemvist och hur du anger denna är du välkommen att kontakta oss på 08-5065 1600 eller info@toppsverige.nu. I annat fall hänvisar vi till Skatteverkets kundtjänst.