Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Personuppgifter

Fondbolaget kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift eller beslut samt Fondbolagets avtal med svensk eller utländsk myndighet, handelsregler eller villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om andelsägarens förhållanden. Andelsägaren är skyldig att tillhandahålla sådan information som Fondbolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Andelsägaren/ Förmyndaren är införstådd med att Fondbolaget kommer att behandla andelsägarens/förmyndarens personuppgifter, såväl av andelsägaren/förmyndaren själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll, i den utsträckning det krävs för fullgörande av fondbestämmelserna och uppdrag relaterade dessa och för fullgörande av Fondbolagets rättsliga skyldigheter samt att Fondbolaget får behandla andelsägarens/ förmyndares personuppgifter för information till andelsägaren/ förmyndaren om regel-/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till dessa fondbestämmelser. Andelsägaren/ Förmyndaren samtycker till att behandling av andelsägarens/ förmyndaren personuppgifter även kan komma att ske hos Fondbolaget och företag i samma koncern som Fondbolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring. Andelsägaren/ Förmyndaren kan dock skriftligen meddela att han eller hon motsätter sig sådan behandling av personuppgifter.