Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Penningtvätt och PEP

Den 15 mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra finansiella institut används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. I korthet innebär lagen att finansiella institut måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste Aktieinvest Fonder ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Aktieinvest Fonder måste också fortlöpande följa dina transaktioner.

Lagen innebär att du alltid måste legitimera dig när du öppnar ett fondsparande samt utför transaktioner. Då Aktieinvests Fonders kunder är distanskunder måste institutet veta syftet med ditt sparande för att kunna utföra granskning av transaktionerna enligt lagen. Aktieinvest Fonder ställer därför frågor i samband när du blir direktägare i fonden. 

För att finansiella institut inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Instituten är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Instituten ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.

En Politically Exposed Person (PEP) är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Aktieinvest Fonder ställer därför även så kallade PEP-frågor i samband när du blir direktägare.

Definitioner av en Politically Exposed Person (PEP):

Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

-           Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister

-           Parlamentsledamot

-           Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

-           Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank

-           Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten

-           Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings eller kontrollorgan

-           Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå

-           Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Närmaste familjemedlem betyder:

-           Make/maka

-           Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka

-           Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)

-           Barn eller barns make/partner

-           Förälder

Känd medarbetare betyder:

-           Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person