Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Penningtvätt och PEP

Penningtvättsreglerna är till för att förebygga att svarta pengar kommer in i banksystemet och att finansmarknaden används för finansiering av terroristhandlingar. Lagstiftaren har på EU-nivå fastställt harmoniserade regler för att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. Det innebär i all enkelhet att de finansiella instituten, och därmed Aktieinvest Fonder, måste lära känna sina kunder och veta vem de samarbetar med.

Vi identifierar våra kunder genom att ta in en vidimerad kopia av en giltig id-handling (körkort, pass eller dylikt). Från ett penningtvättsperspektiv räcker inte det utan vi måste även veta var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Därför tar vi även in en sparprofil där kund får svara på ett antal frågor. Frågorna används därefter för en granskning och analys av dina transaktioner. Om vi inte får de angivna uppgifterna får vi inte utföra transaktioner eftersom vi på så sätt bryter mot lagen om att känna till personen vi gör affär med och syftet med dess handel.

Företagskunder identifieras genom registreringsbevis eller annan liknande dokumentation och måste även redovisa uppgifter om verkliga huvudmän och firmatecknare. Identifiering av dessa personer sker på samma sätt som för fysiska personer d v s vidimerad id-handling.

Lagstiftaren har fastställt att personer i politiskt utsatt ställning är i större utsträckning föremål för utpressning och bestickning. Därför måste vi identifiera dessa s k PEP (politiskt exponerade personer).

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner
- Förälder

En känd medarbetare är en fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person

Aktieinvest Fonder gör även kontroller mot EU:s sanktionslista för att stoppa de personer som är dömda terroristbrottslingar från att använda Aktieinvest Fonder i kriminella syften.