Ansvarsfulla investeringar

Aktieinvest Fonder har under 2018 anslutit sig till UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment), som är ett initiativ av FN, vilket innebär att de anslutna företagen ska följa FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar. Initiativet, som är globalt, är till för att öka ansvarsfullt agerande inom ESG-området (Enviromental, Social and Governance). 

 PRI signatory.png

 

Eftersom Aktieinvest Fonder har anslutit sig till UN PRI finns därmed en förbindelse att integrera de sex principerna som FN har satt upp i verksamheten. Det innebär också en skyldighet att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

 De sex principerna som FN har satt upp inom ramen för UN PRI är följande: 

- Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

- Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.

- Eftersträva att portföljbolagen ger en öppen och tillfredsställande rapportering om ESG-frågor.

- Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.

- Samarbeta med övriga aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.

- På årsbasis rapportera och redovisa aktiviteter hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Läs gärna om mer om UN PRI:s arbete på deras webbsida.