Aktiespararna Topp Sverige blir UCITS-fond

Vi vill informera dig som är andelsägare i Aktiespararna Topp Sverige att fonden är på väg att göras om från specialfond till UCITS-fond. Förändringen är en följd av anpassning till europeisk standard och Direktivet om alternativa investeringsfonder som trädde i kraft 22 juli 2013.

Aktieinvest FK AB:s ledning har beslutat att överlåta förvaltningen av specialfonden Aktiespararna Topp Sverige till det nystartade fondbolaget inom Aktiespararnas koncern, Aktieinvest Fonder AB. I och med överlåtelsen kommer fonden att bli en s.k. värdepappersfond (UCITS-fond). Värdepappersfonder är reglerade i lagen (2004:46) om värdepappersfonder med harmoniserade regler för placeringar i fonden. På så sätt betraktas de som en säkrare investering än andra alternativa fonder.

Vid överlåtelse av fonden till fondbolaget kommer fondbolagets VD, Tomas Eriksson, att ta över förvaltningen av fonden. Tomas Eriksson har tidigare agerat ställföreträdande fondförvaltare för fonden med flerårig erfarenhet av förvaltningen. Fondbolaget Aktieinvest Fonder AB är ett dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) vilket innebär att ägarskapet inte förändras. Likaså behåller fonden dess placeringsinriktning som aktieindexfond och följer de 30 mest omsatta bolagen på Nasdaq OMX Stockholm.
 
Hur påverkas du som andelsägare av överlåtelsen?
Du som andelsägare påverkas inte nämnvärt av förändringen. Fonden kommer som värdepappersfond att omfattas av mer restriktiva placerings- och utlåningsregler som föreskrivs i lagen om värdepappersfonder vilket vi ser som en fördel för andelsägare.

Fonden kommer därmed:
- fortsätta att placera i de 30 mest omsatta bolagen på Nasdaq OMX Stockholm (följa OMXS 30-index)
- omfattas av en harmoniserad placeringsstruktur enligt UCITS-regelverket

Omklassificeringen kommer inte heller att innebära någon kostnad för dig som andelsägare. Fonden kommer även fortsättningsvis att:
- erbjuda en låg förvaltningsavgift om 0,30 %, samt
- ta ett aktivt ägaransvar på stämmorna genom att rösta enligt riktlinjerna i Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy.

När träder förändringarna i kraft?
Omklassificeringen kommer att genomföras den 1 juli 2014 och i samband med det kommer förvaltningen att föras över till Aktieinvest Fonder AB.

Vad har jag för valmöjlighet?
Du kan fortsätta investera i fondandelar i Aktiespararna Topp Sverige på samma sätt som tidigare. Om du inte vidtar någon åtgärd så kommer ditt sparande i Fonden fortlöpa precis som vanligt. Du kan även välja att avyttra ditt innehav genom att kontakta Aktieinvest FK AB:s kundservice på 08-5065 1600.

Ändrade fondbestämmelser
I och med förändringen kommer fondbestämmelserna att ändras vilket kommer påverka dig som andelsägare enlig följande;
- Aktieinvest Fonder AB kommer förvalta fonden Aktiespararna Topp Sverige, till skillnad från tidigare då Aktieinvest FK AB förvaltat Fonden.
- Fonden får inte få låna ut överlåtbara värdepapper i större omfattning än vad som motsvarar 20 % av fondförmögenheten, istället för tidigare 50 %.

Mer info
Vill du ta del av de nya fondbestämmelserna finns de att tillgå här. Om du har ytterligare frågor kring förändringarna är du välkommen att kontakta kundservice på nummer 08-5065 1600 eller kundservice@aktieinvest.se.