Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Uppdragsavtal

 

Uppdragsavtal

Aktieinvest fonder har utöver avtalet med Aktieinvest FK AB följande uppdragsavtal med nedan beskrivna aktörer:

Moneo AB: Moneo tillhandahåller konsulttjänster till bolag verksamma på finansmarknaden. Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder skall ett fondbolag ha en funktion för internrevision. Aktieinvest fonder har valt att lägga ut internrevisionen till en extern part, Moneo.

Se Compliance AB: Se Compliance uppdrag är att ansvara för funktionen regelefterlevnad (compliance) och klagomålshantering beträffande lagen (2004:46) om värdepappersfonder och därav följande föreskrifter från Finansinspektionen. Compliancefunktionen ska vara både en kontrollerande samt rådgivande och uppföljande funktion.

Ficope Risk Management AB (fd Xabia Risk Managament AB): Ficopes uppdrag är att vara ansvarig för Aktieinvest Fonders funktion för riskhantering. Ficopes riskarbete ska följa de av Aktieinvest Fonders styrelse fastställda interna regler och riktlinjer avseende riskkontroll i bolaget.