Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Hållbarhet och ägaransvar

Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ansvar gällande hållbarhet via ägarstyrningspolicyn.

Ägarstyrning var en av grundpelarna när den första fonden (Aktiespararna Topp Sverige) startade 1999. Det var inte bara genom att utmana fondbranschen med låga förvaltningsavgifter (0,3 %) som fonden var unik, utan också ur ett ägarstyrningsperspektiv.

Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonderna, och låta Aktiespararna rösta för fondernas aktier, på bolagsstämmorna.

Under 2018 kommer Aktiespararna att fokusera på följande kärnfrågor inom ramen för deras policy för ägarstyrning:

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

För mer information om Aktiespararnas ägarstyrning läs här eller ladda ner nedanstående dokument:

Ladda ner PDF Dokument  Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

 

Hållbarhetsaspekter och metoder

Hållbarhetsbild/fråga - fondbest

 

 

Ansvarsfulla investeringar - UN PRI

Aktieinvest Fonder har under 2018 anslutit sig till UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment), som är ett initiativ av FN, vilket innebär att de anslutna företagen ska följa FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar. Initiativet, som är globalt, är till för att öka ansvarsfullt agerande inom ESG-området (Enviromental, Social and Governance). 

PRI signatory.png

 

Eftersom Aktieinvest Fonder har anslutit sig till UN PRI finns därmed en förbindelse att integrera de sex principerna som FN har satt upp i verksamheten. Det innebär också en skyldighet att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

 De sex principerna som FN har satt upp inom ramen för UN PRI är följande: 

- Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

- Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.

- Eftersträva att portföljbolagen ger en öppen och tillfredsställande rapportering om ESG-frågor.

- Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.

- Samarbeta med övriga aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.

- På årsbasis rapportera och redovisa aktiviteter hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Läs gärna om mer om UN PRI:s arbete på deras webbsida.